صفحه اصلی علوم انساني  سبك ادبي يا مكتب ادبي
با كليك بر روي عكس به ادامه مطلب برويد

 سبك ادبي يا مكتب ادبي

علوم انساني
نوشته شده توسط همکلاسی   
عنوان مقاله  سبك ادبي يا مكتب ادبي

نشریه

نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني(تبريز) زمستان 1381

نویسنده

 معين زاده عليرضا

حجم فایل

188 کیلو بایت

دریافت مقاله

دریافت مقاله


کلمات کلیدی :

 سبك، مكتب، زبان، مضمون


چکیده مقاله :

 سبک و مکتب ادبي چه تفاوتي با هم دارند؟ اين دو مقوله ادبي در عين نزديکي، گاهي از هم فاصله مي گيرند. براي دريافت تفاوت سبک با مکتب، قديميترين و جديدترين تعاريف سبک شناسي از روي قابل اعتمادترين منابع انگليسي استخراج شده و سپس بين اين تعريفها با تعاريف موجود مکتب مقايسه اي صورت گرفته است. براي امعان نظر بيشتر کارهاي عملي سبک شناسي نيز ملحوظ شده است. مثلا سعي شده است دانسته شود که محمد تقي بهار چه تعريفي از سبک شناسي داشته و عملا در کار سبک شناسي تا چه اندازه به تعريف خود نزديک شده است. علي رغم تفاوت در تعاريف سبک شناسي، به لحاظ اصول، اين تعاريف به هم نزديک اند و تفاوت عمده در اين است که تحليل معنايي اثر جزو وظايف سبک شناسي است يا نه؟ تفاوت عمده سبک شناسي با مکتب ادبي نيز در همين نکته است. اگر وظيفه سبک شناسي تحليل زباني و معنايي يک اثر باشد، تفاوتي بين سبک و مکتب نخواهد بود؛ چرا که مکتب نيز هم حوزه زبان را شامل مي شود و هم حوزه معنا را. ولي هرگاه تحليل معنايي يک اثر را کار سبک شناسي ندانيم، تفاوت مهمي ميان سبک و مکتب پديد مي آيد. به نظر مي رسد نظريات ديگر که گاه سبک را انفرادي مي دانند و مکتب را گروهي و يا مکتب را عامتر از سبک مي دانند بر اساس محکمي استوار نيست.


hamkelasy . com
ویژه ها

دوستان

{linkafza}